องค์ประกอบของโครงการอนุรักษ์การได้ยินและการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องอบรมอันตรายจากเสียงดังด้วยและสถานประกอบกิจการแบบไหนที่ต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เสียงดัง ก็คือเสียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน กฎหมายแรงงานได้ระบุให้ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งจะต้องมีเสียงดังไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดในกระทรวง ทำไมต้องอบรมอันตรายจากเสียงดัง เสียงที่ทำให้เกิดอันตราย คือ เสียงที่ดังเกินค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการได้ยินทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร กลไกการได้ยินเสียงของมนุษย์ โดยมนุษย์สามารถได้ยิน เนื่องจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากหูชั้นนอกเข้าสู่ชั้นกลางแล้วเข้าสู่หูชั้นใน การทำงานของหูชั้นในตั้งแต่ใบหูรู หูกระดูกหูชั้นกลางจัดเป็นการนำเสียงผ่านคลอเคลียในหูชั้นใน เมื่อนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ภายในจะกลวงและมีเซลล์ขน เมื่อเซลล์ขนถูกทำลายจะก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินใน 2 ลักษณะได้แก่ การสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลันและการสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเสียงดัง ยกตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะหรืออลูมิเนียม อุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง…

READ MORE