องค์ประกอบของโครงการอนุรักษ์การได้ยินและการอบรมอันตรายจากเสียงดัง

ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องอบรมอันตรายจากเสียงดังด้วยและสถานประกอบกิจการแบบไหนที่ต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เสียงดัง ก็คือเสียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน กฎหมายแรงงานได้ระบุให้ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งจะต้องมีเสียงดังไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดในกระทรวง

ทำไมต้องอบรมอันตรายจากเสียงดัง

เสียงที่ทำให้เกิดอันตราย คือ เสียงที่ดังเกินค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการได้ยินทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร กลไกการได้ยินเสียงของมนุษย์ โดยมนุษย์สามารถได้ยิน เนื่องจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากหูชั้นนอกเข้าสู่ชั้นกลางแล้วเข้าสู่หูชั้นใน การทำงานของหูชั้นในตั้งแต่ใบหูรู หูกระดูกหูชั้นกลางจัดเป็นการนำเสียงผ่านคลอเคลียในหูชั้นใน เมื่อนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ภายในจะกลวงและมีเซลล์ขน เมื่อเซลล์ขนถูกทำลายจะก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินใน 2 ลักษณะได้แก่ การสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลันและการสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเสียงดัง ยกตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะหรืออลูมิเนียม อุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

สถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไปจะต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ และต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงยกตัวอย่าง เช่น จป บริหาร นอกจากควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินเมื่อระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลขึ้นไปแล้วก็ควรจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เมื่อพบว่าพนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ผิดปกติ โดยหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพการได้ยินเทียบกับค่ามาตรฐานตั้งแต่ 15 เดซิเบลขึ้นไป  

องค์ประกอบของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

  • นโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สถานประกอบการใดที่ต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน
  • การเฝ้าระวังเสียงดังด้วยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียงศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียง ประเมินการสัมผัสเสียงและแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ
  • เฝ้าระวังการได้ยิน ทำการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างและแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบรวมถึงทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ

การอบรมอันตรายจากเสียงดัง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหามาตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ด้วยการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลอย่าง เช่น เอียปลั๊กลดเสียง ที่ครอบหู เป็นต้น